În perioada 16-25 iulie, Registrul Comerțului este în mentenanță, iar înființarea PFA-urilor poate suferi întârzieri. Completează dosarul online și noi îl depunem imediat ce sistemele lor redevin funcționale.

Regulament campanie recomandări SOLO

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

„Programul de recomandare SOLO 2

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul prezentei campanii promoționale („Campania”) este SOLO Fintech S.R.L., cu sediul în str. Maior Gh. Șonțu nr. 6, etaj 4, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/15636/2021, CUI RO44884006, denumit în continuare „Organizatorul” sau „SOLO”.
1.2. Campania promoțională se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului regulament („Regulamentul”). Acesta este disponibil oricărui participant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, prin accesarea paginii Organizatorului: www.solo.ro.

 

SECȚIUNEA 2. PERIOADA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI
2.1. În perioada 05.12.2023 - 15.01.2025 („Perioada de Campanie”), SOLO va desfășura prezenta Campanie promoțională constând într-un program de recomandare, prin care va oferi 100 RON net fiecărui client existent SOLO, care invită un nou client să se înregistreze în aplicația SOLO.


SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE
3.1. Pentru ca premiul menționat la art. 2.1. să fie acordat, condițiile prevăzute mai jos trebuie îndeplinite cumulativ, atât de clientul existent SOLO, cât și de clientul nou SOLO. 
3.2. Clientul existent SOLO (Persoana care Recomandă): 

  • s-a înregistrat cu un cont plătitor la SOLO, în conformitate cu prevederile termenilor și condițiilor publicate pe site-ul https://www.solo.ro/termeni-si-conditii, la care clientul a consimțit în prealabil;
  • invită clientul nou în aplicația SOLO în decursul Perioadei de Campanie, folosind codul furnizat în aplicație;
  • în cazul în care colaborează cu un partener SOLO, invită un client nou care nu colaborează la rândul său pentru un partener SOLO;
  • are plata abonamentului SOLO la zi atât la momentul la care clientul nou s-a înregistrat cu un cont plătitor la SOLO cât și la momentul îndeplinirii celorlalte condiții pentru acordarea premiului.
     

3.3. Clientul nou SOLO (Persoana Recomandată):

  • s-a înregistrat cu un cont plătitor la SOLO în decursul Perioadei de Campanie, respectând prevederile termenilor și condițiilor publicate pe site-ul https://www.solo.ro/termeni-si-conditii și la care clientul a consimțit în prealabil;
  • a utilizat link-ul de invitație primit de la un client existent SOLO în decursul Perioadei de Campanie;
  • în cazul în care va colabora cu un partener SOLO, trebuie să fi fost invitat de către un client existent care nu lucrează la rândul său pentru un partener SOLO;
  • rămâne client SOLO cel puțin pentru o perioadă de o lună, având două plăți consecutive ale abonamentului efectuate cu succes.

3.4. Lista actualizată a partenerilor SOLO poate fi consultată în momentul creării contului în aplicație.


SECȚIUNEA 4. ACORDAREA PREMIILOR
4.1. Premiul oferit castigatorilor se va vira în conturile bancare completat de castigatori in contul lor deschis pe platforma SOLO la Secțiunea Profil => Conturi,  în termen de maximum 30 zile calendaristice de la data la care s-au îndeplinit toate condițiile de mai sus. 
4.2. Pentru evitarea oricărui dubiu, fiecare client existent SOLO va primi separat câte un premiu de 100 RON pentru fiecare client nou care se înregistrează la SOLO, fiind eligibil de un număr nelimitat de ori pentru a participa la prezentul program de recomandare. Prin urmare, nu există o valoare maximă a premiilor acordate prin prezentul program de recomandare. 
4.3. Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, orice alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.  
4.4. Înainte de începerea Campaniei și după încetarea acesteia, îndeplinirea condițiilor menționate în prezentul regulament nu conferă dreptul de a participa la prezenta Campanie. Premiile se vor acorda garantat, fără tragere la sorți.
4.5. Orice eroare cu privire la datele furnizate de către participanți nu atrage răspunderea Organizatorului Campaniei promoționale. Astfel, Organizatorul nu are nici un fel de obligație de acordare a premiilor în cazul furnizarii unor date eronate care au condus la imposibilitatea identificarii și anuntarii castigatorului. 
4.6. În cazul în care castigatorii nu vor avea un cont bancar corespunzator (corect si in lei) completat în Secțiunea Profil => Conturi, Organizatorul va încerca contactarea acestora pentru o perioada de 3 luni de la momentul la care au devenit eligibili pentru primirea premiilor pentru a le comunica necesitatea completării în contul SOLO a unui cont bancar corespunzător. Contactarea castigatorilor se va face atat prin email cât și prin SMS la numărul de telefon completate la momentul înregistrării contului în site-ul SOLO.ro (2 emailuri si 1 SMS). 
4.7. În cazul în care în urma multiplelor încercări de a contacta castigatorul (prin mijloacele prevăzute mai sus), s-a constatat imposibilitatea identificarii informațiilor necesare pentru virarea premiilor, Organizatorul este exonerat de orice obligație de plată. 


SECȚIUNEA 5. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
5.1. Datele cu caracter personal ale participanților la Campania promoțională sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, astfel cum acestea sunt prevăzute de Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 („Regulamentul GDPR”), legislația subsecventă în această materie și respectiv Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.  
5.2. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în vederea îndeplinirii scopurilor prezentei Campanii promoționale, respectiv promovarea și derularea Campaniei, verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate conform Secțiunii 2. Condiții de eligibilitate de mai sus, identificarea participanților eligibili, acordarea premiilor și toate operațiunile aferente îndeplinirii obligațiilor fiscale ce derivă din derularea acestei Campanii. 
5.3. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza realizării interesului legitim al SOLO FINTECH S.R.L., conform art. 6 alin (1) lit. f) din Regulamentul GDPR. Categoriile de date supuse prelucrării în scopurile identificate anterior sunt: date de identificare ale clienților, date de contact, banca și contul IBAN. 
5.4. În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, SOLO va prelucra datele cu caracter personal pe durata Campaniei promoționale, precum și ulterior, atunci când există o cauză legitimă pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a furniza informațiile solicitate sau pentru a respecta obligațiile legale, fiscale sau contabile). 
5.5. În situația în care clientul refuză prelucrarea datelor menționate pentru scopurile identificate mai sus, SOLO va fi în imposibilitate de a acorda premiul, fără însă a afecta în alt fel relațiile contractuale încheiate cu SOLO.
5.6. Organizatorul asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, în conformitate cu prevederile legale. Accesul la informațiile tratate drept confidențiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activității desfășurate, este necesar să ia cunoștință de aceste informațiim în scopul ducerii la îndeplinire a scopului, a raporturilor juridice născute in relatie cu SOLO. Aceste persoane sunt tinute sa respecte caracterul confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asigura si pastra confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale. 
5.7. În situația descoperirii de către Organizator a unei/unor fapte cu privire la care există suspiciuni întemeiate de fraudă, se va proceda după cum urmează:
a) dacă fapta este descoperită anterior acordării premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a săvârșit frauda din cadrul Participanților; 
b) dacă fapta este descoperită ulterior acordarii premiului, Organizatorul este în drept să solicite persoanei care a savarsit fraudă returnarea premiului. 


SECȚIUNEA 6. LITIGII 
6.1. Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la Campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care rezolvarea amiabilă nu va fi posibilă, acestea vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești române competente de la sediul Organizatorului, în conformitate cu prevederile legislației române. 


SECȚIUNEA 7. ALTE CLAUZE
7.1. Participarea la prezenta Campanie promoțională implică obligativitatea participanților de a accepta prevederile prezentului Regulament și a legislației aplicabile. 
7.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament prin acte adiționale, eventualele modificări intrând în vigoare după ce acestea vor fi făcute publice prin afișarea lor pe site-ul www.solo.ro.


SOLO FINTECH S.R.L.
prin Annemarie Fabian, în calitate de administrator 

 

Poți vedea regulamentul campaniei anterioare aici