Ce se schimbă odată cu noile modificări fiscale? Participă gratuit la webinar-ul nostru din 5 octombrie, ora 17:00 pentru a afla toate detaliile! Înscrie-te

Regulament campanie recomandări SOLO

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

„Programul de recomandare SOLO”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul prezentei campanii promoționale („Campania”) este SOLO Fintech S.R.L., cu sediul în str. Maior Gh. Șonțu nr. 6, etaj 4, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/15636/2021, CUI RO44884006, denumit în continuare „Organizatorul” sau „SOLO”.

Campania promoțională se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului regulament („Regulamentul”). Acesta este disponibil oricărui participant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, prin accesarea paginii Organizatorului: www.solo.ro.

SECȚIUNEA 2. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

În perioada 26.09.2022 - 30.11.2023 („Perioada de Campanie”), SOLO va desfășura prezenta Campanie promoțională constând într-un program de recomandare, prin care va oferi câte 50 RON net:

 • fiecărui client existent SOLO, care invită un nou client să se înregistreze în aplicația SOLO, în numerar; și
 • fiecărui client nou care a fost invitat să se înregistreze în aplicația SOLO, de către un client existent, sub formă de reducere de preț.

Condițiile prevăzute mai jos trebuie îndeplinite cumulativ, atât de clientul existent SOLO, cât și de clientul nou SOLO, pentru ca oricare dintre aceștia să primească premiul, respectiv reducerea de preț:

Clientul existent SOLO (Persoana care Recomandă):

 • s-a înregistrat cu un cont plătitor la SOLO, în conformitate cu prevederile Condițiilor publicate pe site-ul https://www.solo.ro/termeni-si-conditii, la care clientul a consimțit în prealabil;
 • invită clientul nou în aplicația SOLO în decursul Perioadei de Campanie, folosind codul furnizat în aplicație;
 • în cazul în care colaborează cu un partener SOLO, invită un client nou care nu colaborează la rândul său pentru un partener SOLO;
 • are plata abonamentului SOLO la zi la momentul îndeplinirii condițiilor pentru acordarea premiului.

Clientul nou SOLO (Persoana Recomandată):

 • s-a înregistrat cu un cont plătitor la SOLO în decursul Perioadei de Campanie, respectând prevederile Condițiilor publicate pe site-ul https://www.solo.ro/termeni-si-conditii și la care clientul a consimțit în prealabil;
 • a utilizat link-ul de invitație primit de la un client existent SOLO în decursul Perioadei de Campanie;
 • în cazul în care va colabora cu un partener SOLO, trebuie să fi fost invitat de către un client existent care nu lucrează la rândul său pentru un partener SOLO;
 • rămâne client SOLO cel puțin pentru o perioadă de o lună, având două plăți consecutive ale abonamentului efectuate cu succes.

Lista actualizată a partenerilor SOLO poate fi consultată în momentul creării contului în aplicație.

SECȚIUNEA 3. ACORDAREA PREMIILOR

Atât premiul oferit clientului existent SOLO, cât și reducerea de preț acordată clientului nou SOLO vor fi efectuate în conturile bancare specificate de către clienții respectivi, în termen de maximum 30 zile calendaristice de la data la care s-au îndeplinit toate condițiile de mai sus. Reducerea de preț de 50 RON va fi aplicată printr-un sistem de rambursare (cashback). 

Pentru evitarea oricărui dubiu, fiecare client existent SOLO va primi separat câte un premiu de 50 RON pentru fiecare client nou care se înregistrează la SOLO, fiind eligibil de un număr nelimitat de ori pentru a participa la prezentul program de recomandare. Prin urmare, nu există o valoare maximă a premiilor acordate prin prezentul program de recomandare. 

În situația în care condițiile prezentului Regulament sunt îndeplinite de către cele două persoane, ambele persoane fizice primesc câte un premiu, respectiv o reducere de preț.

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, orice alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor. 

Înainte de începerea Campaniei și după încetarea acesteia, îndeplinirea condițiilor menționate în prezentul regulament nu conferă dreptul de a participa la prezenta Campanie. Premiile se vor acorda garantat, fără tragere la sorți.

Orice eroare cu privire la datele furnizate de către participanți nu atrage răspunderea Organizatorului Campaniei promoționale. Astfel, Organizatorul nu are nici un fel de obligație de acordare a premiilor în cazul furnizarii unor date eronate care au condus la imposibilitatea identificarii și anuntarii castigatorului. 

Castigatorii vor fi anuntati de virarea premiilor printr-un email comunicat la adresele precizate de aceștia la momentul înregistrării contului în site-ul SOLO.ro. Banii vor fi virați în contul bancar completat de castigatori in Secțiunea Profil => Conturi. 

SECȚIUNEA 4. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Datele cu caracter personal ale participanților la Campania promoțională sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, astfel cum acestea sunt prevăzute de Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 („Regulamentul GDPR”), legislația subsecventă în această materie și respectiv Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în vederea îndeplinirii scopurilor prezentei Campanii promoționale, respectiv promovarea și derularea Campaniei, verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate conform Secțiunii 2. Condiții de eligibilitate de mai sus, identificarea participanților eligibili, acordarea premiilor și toate operațiunile aferente îndeplinirii obligațiilor fiscale ce derivă din derularea acestei Campanii. 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza realizării interesului legitim al SOLO FINTECH S.R.L., conform art. 6 alin (1) lit. f) din Regulamentul GDPR. Categoriile de date supuse prelucrării în scopurile identificate anterior sunt: date de identificare ale clienților, date de contact, banca și contul IBAN. 

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, SOLO va prelucra datele cu caracter personal pe durata Campaniei promoționale, precum și ulterior, atunci când există o cauză legitimă pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a furniza informațiile solicitate sau pentru a respecta obligațiile legale, fiscale sau contabile). 

În situația în care clientul refuză prelucrarea datelor menționate pentru scopurile identificate mai sus, SOLO va fi în imposibilitate de a acorda reducerea de preț, fără însă a afecta în alt fel relațiile contractuale încheiate cu SOLO.

Organizatorul asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, în conformitate cu prevederile legale. Accesul la informațiile tratate drept confidențiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activității desfășurate, este necesar să ia cunoștință de aceste informații în scopul ducerii la îndeplinire a scopului, a raporturilor juridice născute în relație cu SOLO. Aceste persoane sunt ținute să respecte caracterul confidențial al acestor informații, asumandu-si la randul lor obligația de a asigura și păstra confidențialitatea acestor date și informatii și de a le prelucra în conformitate cu cerințele legale. 

În situația descoperirii de către Organizator a unei/unor fapte cu privire la care există suspiciuni întemeiate de fraudă, se va proceda după cum urmează:

a) dacă fapta este descoperită anterior acordării premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a săvârșit frauda din cadrul Participanților; 

b) dacă fapta este descoperită ulterior acordarii premiului, Organizatorul este în drept să solicite persoanei care a savarsit fraudă returnarea premiului. 

SECȚIUNEA 5. LITIGII 

Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la Campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care rezolvarea amiabilă nu va fi posibilă, acestea vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești române competente, în conformitate cu prevederile legislației române. 

SECȚIUNEA 6. ALTE CLAUZE

Participarea la prezenta Campanie promoțională implică obligativitatea participanților de a accepta prevederile prezentului Regulament și a legislației aplicabile. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament prin acte adiționale, eventualele modificări intrând în vigoare după ce acestea vor fi făcute publice prin afișarea lor pe site-ul www.solo.ro.

 

ACT ADIȚIONAL

la

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

„Programul de recomandare SOLO”

 

Organizatorul campaniei promoționale SOLO Fintech S.R.L., cu sediul în str. Maior Gh. Șonțu nr. 6, etaj 4, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/15636/2021, CUI RO44884006, în acord cu regulamentul campaniei „Programul de recomandare SOLO” autentificat cu nr. 2159/26.09.2022 de SPN CENTRUM, decide prelungirea perioadei de desfășurare a campaniei, astfel:

În perioada 08.06.2023 - 30.06.2023 premiul oferit clientului existent SOLO, cât și reducerea de preț acordată clientului nou SOLO va fi de câte 100 RON (cuantumul majorat al premiului, respectiv al reducerii de preț).

Cuantumul majorat al premiului, respectiv al reducerii de preț se aplică pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute în regulament, dacă link-ul de invitație primit de la un client existent SOLO a fost utilizat prin crearea unui cont platitor în perioada 08.06.2023 (ora 00:00) - 30.06.2023 (ora 23:59). 

Începând cu data de 01.07.2023 (ora 00:00), premiul oferit clientului existent SOLO, cât și reducerea de preț acordată clientului nou SOLO va fi de câte 50 RON.

Restul prevederilor regulamentului campaniei promoționale rămân neschimbate, valabile și produc efectele pentru care au fost reglementate inițial. Actul adițional la Regulamentul Campaniei este disponibil pe perioada campaniei pe site-ul www.solo.ro.

 

ACT ADITIONAL

la

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

„Programul de recomandare SOLO”Organizatorul campaniei promoționale SOLO Fintech S.R.L., cu sediul în str. Maior Gh. Șonțu nr. 6, etaj 4, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/15636/2021, CUI RO44884006, în acord cu regulamentul campaniei „Programul de recomandare SOLO” autentificat cu nr. 2159/26.09.2022 de SPN CENTRUM, decide următoarele:

În perioada 01.08.2023 - 31.08.2023 (Perioada Specială de Campanie), se va desfășura un program extins de recomandare, în cadrul căruia se va acorda clientului existent SOLO, pe lângă premiul standard de 50 RON, un premiu suplimentar de 100 RON (Premiul suplimentar). Acest Premiu suplimentar se va acorda numai cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

Clientul existent SOLO (Persoana care Recomandă):

 • s-a înregistrat cu un cont plătitor la SOLO, în conformitate cu prevederile Condițiilor publicate pe site-ul https://www.solo.ro/termeni-si-conditii, la care clientul a consimțit în prealabil;
 • invită clientul nou în aplicația SOLO în decursul Perioadei Speciale de Campanie, folosind codul furnizat în aplicație;
 • în cazul în care colaborează cu un partener SOLO, invită un client nou care nu colaborează la rândul său pentru un partener SOLO;
 • are plata abonamentului SOLO la zi la momentul îndeplinirii condițiilor pentru acordarea premiului; și
 • realizează prima, a 4-a, a 10-a, a 20-a și/ sau a 30-a recomandare a sa, exclusiv în cursul Perioadei Speciale de Campanie.

Clientul nou SOLO (Persoana Recomandată):

 • s-a înregistrat cu un cont plătitor la SOLO în decursul Perioadei de Campanie, respectând prevederile Condițiilor publicate pe site-ul https://www.solo.ro/termeni-si-conditii și la care clientul a consimțit în prealabil;
 • a utilizat link-ul de invitație primit de la un client existent SOLO în decursul Perioadei de Campanie;
 • în cazul în care va colabora cu un partener SOLO, trebuie să fi fost invitat de către un client existent care nu lucrează la rândul său pentru un partener SOLO;
 • rămâne client SOLO cel puțin pentru o perioadă de o lună, având două plăți consecutive ale abonamentului efectuate cu succes și
 • este prima, a 4-a, a 10-a, a 20-a sau a 30-a Persoana Recomandată cu succes în cursul Perioadei Speciale de Campanie, de către Persoana care Recomandă.

Pentru evitarea oricăror dubii, Premiul suplimentar se va acorda numai Persoanei care Recomandă. Aceasta este eligibilă de mai multe ori pentru participarea la programul extins de recomandare, în cazul în care atinge mai mult de un prag de recomandări efectuate exclusiv în cursul Perioadei Speciale de Campanie, așa cum este definită anterior.

Premiul suplimentar se aplică pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute în prezentul act adițional, dacă link-ul de invitație primit de la Persoana care Recomandă a fost utilizat prin crearea unui cont plătitor în perioada 01.08.2023 (ora 00:00) - 31.08.2023 (ora 23:59). 

Începând cu data de 01.09.2023 (ora 00:00), Premiul suplimentar de 100 RON se stinge și Persoana care Recomandă va fi eligibilă numai pentru premiul standard, în valoare de 50 RON.

Restul prevederilor regulamentului campaniei promoționale rămân neschimbate, valabile și produc efectele pentru care au fost reglementate inițial. Actul adițional la Regulamentul Campaniei este disponibil pe perioada campaniei pe site-ul www.solo.ro.

 

ACT ADITIONAL

la

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

„Programul de recomandare SOLO”

 

Organizatorul campaniei promoționale SOLO Fintech S.R.L., cu sediul în str. Maior Gh. Șonțu nr. 6, etaj 4, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/15636/2021, CUI RO44884006, în acord cu regulamentul campaniei „Programul de recomandare SOLO” autentificat cu nr. 2159/26.09.2022 de SPN CENTRUM, decide următoarele:

 

În perioada 12.09.2023 - 12.10.2023 (Perioada Specială de Campaniepremiul oferit Clientului existent SOLO va fi de 200 RON (Cuantumul Majorat al Premiului).

Cuantumul Majorat al Premiului se aplică pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute în regulament, dacă link-ul de invitație primit de la un Client existent SOLO a fost utilizat prin crearea unui cont platitor în perioada 12.09.2023 (ora 00:00) - 12.10.2023 (ora 23:59). 

Pentru evitarea oricăror dubii, începând cu data de 12.09.2023 (ora 00:00), în timpul desfășurării Perioadei Speciale de Campanie, premiul oferit Clientului existent SOLO va fi de 200 RON

Prin derogare de la dispozițiile Programului de Recomandare SOLO, în Perioada Specială de Campanie, Clientul nou SOLO (Persoana Recomandată) nu va beneficia de nicio reducere de preț.

Restul prevederilor regulamentului campaniei promoționale rămân neschimbate, valabile și produc efectele pentru care au fost reglementate inițial. Actul adițional la Regulamentul Campaniei este disponibil pe perioada campaniei pe site-ul www.solo.ro.

 

SOLO FINTECH S.R.L.

prin Annemarie Fabian, în calitate de administrator